ดิฉันนางสาวชญานิษฐ์  ทวีพวงเพชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าใจชุมชนในตำบลถลุงเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในชุมชนเพื่อขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อจาก กก เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตำบลถลุงเหล็ก เพื่อสร้างความสามัคคีและช่วยเพิ่มและต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยมีการจัดการอบรมขึ้น ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 หมู่บ้านหนองเครือ

โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อจาก กก เข้าร่วมอบรมโดยจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกโดยตรงให้ความรู้เกี่ยวกับ ดัดแปลง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้มี 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รวมฤทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง โดยการอบรมครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นออกแบบลายต่างๆ เช่น ศาลตาปู่ ต้นอ้อย ข้าว และทางสายยาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการแปรรูปเป็นกล่องทิชชูและ ที่รองแก้ว โดยจุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งในอบรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ดัดแปลงผลิตภัณฑ์เท่านั้นในการอบรมครั้งนี้ได้จัดโชว์ผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่ถูกจัดทำขึ้นอีกด้วย

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ร่วมโครงการตำบลถลุงเหล็ก โดยประชุมผ่านทางออนไลน์ (Google Meet) เพื่อร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564

ในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมอีกครั้ง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 หมู่บ้านโนนสำราญ ซึ่งอบรมในหัวข้อเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการขายสินค้าเพื่อให้ได้รับการเข้าถึงสินค้ามากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การขายสินค้าออนไลน์ ขายอย่างไรให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น การสร้างเพจเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ การโพสต์รูปสินค้า การโปรโมทสินค้า การ Live เพื่อการขาย และเพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค และการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่ง อัตราค่าบริการต่างๆ และการถ่ายรูปสินค้าอย่างไรเพื่อทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากและได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เข้าอบรมโดยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาทดลองถ่ายภาพสินค้า เพื่อให้ได้เห็นความน่าสนใจของสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรเข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมการเรียนรู้สื่อออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด และ อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ให้ความรู้ในครั้งนี้

 

การอบรมในครั้งนี้ทางทีมงาน U2T ต.ถลุงเหล็ก ได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมของแต่ละหมู่ เนื่องด้วยมาตราการโควิด จึงทำให้จำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม การลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านในตำบลถลุงเหล็กในการประสานงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู