ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มของการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้น จึงส่งผลให้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้มีนโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 การฉีดวัคซีน และการร่วมมือกับชุมชนในการทำความสะอาด ตำบลถลุงเหล็กนำโดยคณาจารย์ ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จึงได้ร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และได้มีการลงปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาพ : การประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Video Conference)

       ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า นายราเชน  อุส่าห์ดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา จึงได้เข้าร่วมการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเร่งด่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบที่มีการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง โดยในครั้งนี้ได้คัดเลือกพื้นที่ในการทำความสะอาดในกิจกรรม Covid week โดยได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านโนนศิลา โดยการแบ่งหน้าที่ในการทำความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งโรงเรียนโดยการทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทุกซอกทุกมุม รวมถึงปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้พร้อมต่อการเข้าเรียนของนักเรียน โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่และคณะครูภายในโรงเรียน ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ปฏิบัติงานได้พักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ได้นำอาหารมาช่วยสมทบและผู้ปฏิบัติงานหลายท่านก็ได้นำอาหารมารับประทานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็ได้จัดการประชุมวางแผนส่วนงานในการจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และการฉีดวัคซีน

ภาพ : การลงพื้นที่ทำความสะอาดและการประชุมการปฏิบัติงาน

       ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และการฉีดวัคซีน ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ โดยเป็การทำความเข้าใจต่อโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกในทุกด้าน รวมถึงประเทศไทย และการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนของประชาชน คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีน และการปฏิบัติตัวทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ แล้วมอบให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านใหได้นำไปใช้ โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และการฉีดวัคซีน

       ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมให้เกิดการเกื้อกูลกันมากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม การวางแผนอย่างเป็นระบบและการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

ภาพการร่วมกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด 19 และประชุมวางแผน

 

ภาพการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด

 

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู