ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ประเภทนักศึกษา ในวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางทีมงานตำบลถลุงเหล็กได้มีการประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื่อกก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามแผนที่วางไว้ ในการประชุมจะมีการแบ่งฝ่ายงานในการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม วิทยากร คณะอาจารย์รวมไปถึง ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ในการประชุมในวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานครุศาสตร์ อาจารย์ได้แจ้งการดำเนินงานในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 และแผนงานกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไปผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ได้มีการบรรจุแอลกอฮอล์ลงบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ผู้เข้าอบรม รวมไปถึงชาวบ้านตำบลถลุงเหล็ก

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากการประชุมเตรียมงานเรียบร้อยได้มีการลงพื้นที่เพื่อขอทราบจำนวนคนที่จะเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ได้จัดขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจในการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 24 คน การอบรมการทอเสื่อกก ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ การพัฒนารูปแบบสิ้นค้า และการยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สมาชิกU2t ทุกท่านที่ทำงานร่วมกันในตำบลถลุงเหล็ก ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ได้ร่วมกันทำความสะอาดเช็ดถู จัดโต๊ะเก้าอี้ และอื่นๆ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. อาจารย์และสมาชิกU2t ทุกท่านได้ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าอบรมพร้อมลงทะเบียนเข้าอบรม และเวลาต่อมาได้เชิญ ท่านผู้ใหญ่บ้านสมอาจ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองเครือ ตำบลถลุงเหล็ก กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากร 2 ท่าน ท่านที่ 1.อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รวมฤทธิ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง

 

   

ทางวิทยากรได้มีการให้ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเพื่อหาจุดเด่น การค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิดชื่อต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เช่น ศาลตาปู่ อุดม ต้นอ้อย ข้าว น้ำตาลปึก ลอยกระทง ก่อพระทราย เลี้ยงกบ หนูนา จักสานตะกร้า ภาพมุมสูง เป็นต้น จากการนำเสนอความคิดของชาวบ้านก็ได้มีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบลวดลายตามที่ได้เสนอมา เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 อบรม ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกร่วมกันอบรมในวันนี้ได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก มีตัวอย่างการทำกระเป๋า กล่องทิชชู ปกหนังสือ ที่รองแก้ว เวลาต่อมาได้อบรมในหัวข้อเรื่อง การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และลงมือตัดเย็บ และได้มีการเดินโชว์ ของประกวดที่แต่ละกลุ่มได้ทำการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อที่จะได้นำความรู้ในครั้งนี้กลับไปประกอบอาชีพ เพื่อทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมในวันที่ 10-11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นการอบรมในเรื่องการพัฒนาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 อบรมครั้งนี้เชิญวิทยากร 1 ท่าน ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ฉบับต้นเรื่อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ต้นทุน การลงทุน กำไร การเปิดร้านค้าออนไลน์ การเปิดเพจขายของออนไลน์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00-17.30 น. อบรมครั้งนี้เชิญวิทยากร 2 ท่าน ท่านที่ 1.อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด 2.อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ การสอนวิธีการถ่ายรูปสินค้าให้ดูน่าซื้อ สอนการโพสต์สินค้าให้ดูน่าสนใจ ชวนซื้อรวมไปถึงช่องทางในการชำระสินค้าที่แม่ค้าออนไลน์ต้องมี ตลอดจนไปถึงการบริหารกำไร ขาดทุน

             

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทาง เพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้า มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ผนวกกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เปิดกว้างสู่โลกออนไลน์ มีสินค้าที่แปรรูปแปลกใหม่ตรงตามความต้องการในสมัยนิยม ทำให้มีผู้คนเริ่มมาสนใจในสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู