ข้าพเจ้านางสาวพัชรินทร์ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภท นักศึกษา ประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชุมชนถลุงเหล็ก เช่น การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก การอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายรูปภาพสินค้าด้วยมือถือ ที่มีการจัดอบรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมวางแผน แบ่งฝ่ายงานในการจัด อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ผ่าน Google Meet โดยในการจัดการอบรมนั้น จะจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน U2T ประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก ได้ประชุมและแบ่งเป็นกลุ่มจัดสถานที่และดูแลการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)  เพื่อลดการรวมตัวผู้คนและเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, จุดที่ 2 บ้านดอนดู่แดง หมู่ 13, จุดที่ 3 บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 1, จุดที่ 4 บ้านโนนสำราญ หมู่ 16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในจุดที่ 1 จัดสถานที่และดูแลการอบรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนพื้นที่จุดที่ 2 ถึงจุดที่ 4 จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนและบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วันที่ 2 กันยายน 2564 ทางทีมงานแต่ละจุดพื้นที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)  ที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่ 3 กันยายน 2564

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้จัด อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน ที่เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet โดยมี รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในการอบรมวิทยากรได้อธิบายคุณสมบัติ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และวิธีการทำอย่างไรให้การเข้ารับการรับรองมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการทดลองตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ที่มีการสาธิตทั้งการ  การตกสีของผลิตภัณฑ์ และได้ให้ผู้เข้าอบรมที่รับฟังผ่านออนไลน์ได้ทดลองตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรับรองมาตรฐาน ในช่วงบ่ายของการอบรมในวันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นการเชิญคนในชุมชนที่เคยส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการรับรองมาตรฐาน มาเล่าถึงประสบการณ์ ขั้นตอนการเตรียมตัวในการขอการรับรองมาตรฐาน รวมถึงข้อดีและข้อเสียหลังจากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการรับรอง และในตอนท้ายวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าให้มีความโดดเด่นและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย      ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู