สวัสดีประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ค่ะ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ดิฉันนางสาวทองธญา นามมูล ประเภทบัณฑิต ได้รับผิดชอบหมู่บ้านสำโรง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่สำรวจและกรอกข้อมูลในระบบ https://cbd.u2t.ac.th เพื่อจัดสารบบข้อมูลในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็กได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาดิฉันได้เก็บข้อมูลบางส่วนไปแล้ว เช่น ร้านอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ส่วนในเดือนนี้ดิฉันจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนที่ยังไม่เก็บข้อมูล ซึ่งมีดังต่อไปนี้
อันดับแรกสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งในวันที่ดิฉันลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ดิฉันจึงขอทราบข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านสำโรง นายไพศาล ศิลากุล ผู้ที่ย้ายกลับบ้านมีเพียง 1 คน อายุ 51 ปี เพศหญิง ย้ายมาจากกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก สาเหตุที่ย้ายกลับมาเพราะว่างงานต้องการลดค่าใช้จ่าย และต้องการหางานทำที่บ้าน ซึ่งในการกลับมาครั้งนี้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และสาธารณสุขเข้ามาดูแลช่วยเหลือและมีมาตรการการป้องกันโควิดไว้เป็นอย่างดี

           ข้อมูลในส่วนถัดมาเป็นเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งดิฉันลงพื้นที่ไปที่สวนโคกหนองนาโมเดลของ นายทองจันทร์ คำพูน เกษตรประจำหมู่บ้านถลุงเหล็กที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบการทำสวนเกษตรโคกหนองนาโมเดล มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ในส่วนของการขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว เหลือเพียงต้นไม้บางส่วนที่รอโครงการอนุมัติจัดสรรนำมาให้ปลูกต่อไป ซึ่งในอนาคตท่านมีความคิดที่จะหาสัตว์ท้องถิ่นมาเลี้ยง เช่น กุ้ง ปู และหอย เพื่อสร้างรายได้เสริมต่อไป นอกจากนี้นายทองจันทร์ยังได้เลี้ยงหมู จำนวน 22 ตัว เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 12 ตัว ไก่พันธุ์ไข่ 30 ตัว และเป็ดอีก 25 ตัว จากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่านนี้กล่าวว่า การเลี้ยงสัตว์นอกจากจะสามารถขายเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยเพื่อใส่ต้นไม้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดการใช้ปุ๋ยเคมี ปลอดภัยจากสารอันตรายได้เป็นอย่างดี และท่านไม่เพียงแต่ทำเกษตรได้แต่ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู เป็ด สามารถแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของสัตว์ การเลี้ยงดู การขยายพันธุ์ และอื่น ๆ ได้

     

     

     

ข้อมูลในส่วนสุดท้าย คือ พืชในท้องถิ่น โดยทั่วไปในชุมชนแห่งนี้จะปลูกข้าวและอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่พบได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ ดิฉันจึงอยากนำเสนอพืชที่โดดเด่นและแตกต่าง นั่นคือ อินทผลัม จัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง มีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งพันธุ์ที่เจ้าอาวาสวัดสำโรง พระครูสุเมธ ธรรมวิจารณ์ นำมาปลูกในพื้นที่ว่างหลังวัดจำนวน 110 ต้น ได้แก่พันธุ์บาเรนกับพันธุ์อิหร่าน ปลูกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชุนมาช่วยปลูกและดูแล พระครูสุเมธ ธรรมวิจารณ์ท่านได้ศึกษาสายพันธุ์และวิธีการปลูก การดูแล ด้วยตัวของท่านเอง สาเหตุที่อยากปลูกพืชชนิดนี้เพราะเห็นว่าเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่มีอากาศร้อนและเป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมสูง มีรสชาติหวานฉ่ำ สามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก มีสรรพคุณรักษาโรคมากมาย และที่สำคัญอยากให้เป็นศูนย์แหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเชิญชวนคนมาที่วัดมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับวัดและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต

    

    

    

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านสำโรง นายไพศาล ศิลากุล เกษตรกรในท้องถิ่น นายทองจันทร์ คำพูน และเจ้าอาวาสวัดสำโรง พระครูสุเมธ ธรรมวิจารณ์ และชาวบ้านทุกคนที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อันจะนำไปศึกษาและพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู