ดิฉันนางสาวชญานิษฐ์  ทวีพวงเพชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีโครงการ U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนชุมชนในตำบลถลุงเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตำบลถลุงเหล็ก เพื่อสร้างความสามัคคีและร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสู้เศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาพความเป็นอยู่เดิมโดยเร็ว

โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเพื่อเชิญชวนชุมชนให้เข้าร่วมฉีดวัคซีน โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีน ข้อดีหลังจากฉีดวัคซีนแล้วและประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีผลต่อร่างกายซึ่งในปัจจุบันในจังหวัดบุรีรัมย์นำเข้าวัคซีนอยู่ 2 ชนิดคือ Sinovac และ AstraZeneca ซึ่งจะให้ความรู้ว่าวัคซีนชนิดไหนเหมาะกับบุคคลกลุ่มไหนและกลุ่มบุคคลอายุเท่าไหร่ และผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนจะมีอาการอย่างไรบ้าง

 

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนชุมชนเข้าร่วมอบรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการบางส่วนได้มีการจัดประชุมย่อยเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้น และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ร่วมโครงการตำบลถลุงเหล็ก โดยประชุมผ่นทางออนไลน์ (Google Meet) เพื่อร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 และ 25 พฤษภาคม 2564

 

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนศิลาและชุมชนในหมู่ที่ 16 บ้านโนนศิลา เวลา 09:00 น. ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน โดยเป็นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน และได้ตัดตกแต่งต้นไม้บางส่วนเพื่อความสะอาดภายในโรงเรียน

 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Covid-19 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 บ้านโนนศิลา โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Covid-19 การเตรียมความพร้อมก่อน-หลังฉีดวัคซีน ข้อดีของการฉีดวัคซีน ทำไมต้องฉีดวัคซีน วัคซีนที่นำเข้า และผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน เพื่อให้ชุมชนนำไปประกอบกับการตัดสินใจและเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีนหากต้องการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมก็มีผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน และ อสม. ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปให้กับคนในชุมชนเพื่อลดอาการคลายวิตกกังวล และวิธีดูแลตนเองหลังจากได้รับการฉัดวัคซีนแล้วซึ่งในหมู่บ้านตำบลถลุงเหล็กในแต่ละหมู่ก็ได้มีการสร้างจุดคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงในชุมชนและนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อนำแจกให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

ต่อมาข้าพเจ้าลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและอสม. ในชุมชนทำให้ทราบว่าในตำบลถลุงเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านและ ตัวแทนอสม. จะทำการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid – 19 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และสำหรับคนในชุมชนที่ประสงค์จะรับวัคซีน จะได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564

 

และข้าพเจ้าได้ทราบว่าได้มีคนในชุมชนบางส่วนได้ทำการฉีดวัคซีนก่อนแล้วข้าพเจ้าจึงได้สอบถามว่าหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 มีผลข้างเคียงและอาการอย่างไรบ้าง และได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้กับตัวแทน อสม.เพื่อนำไปใช้ในชุมชนต่อไป

 

หลังจากที่ทางตัวแทน อสม.ได้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่าหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทั้งก่อน – หลังฉีดวัคซีนก็รู้สึกคลายกังวลมากยิ่งขึ้น และได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนที่จะได้รับการฉีดเข็มแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม

 

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งผ่านทางออนไลน์ (Google Meet) เกี่ยวกับโครงการแปรรูปเสื่อกก โดยจะมีการเชิญชวนกลุ่มชาวบ้านที่สนใจในงานเย็บ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ และกลุ่มแม่บ้านเสื่อกกมาเพื่อช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลง แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้สินค้าได้มีการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เสื่อกกได้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านหนองเครือ

ในวันที่ 7, 9 – 14 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนคนในชุมชนที่สนใจในงานประดิษฐ์ งานฝีมือและกลุ่มแม่บ้านเสื่อกก เข้าร่วมอบรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 โดยได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและแจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมของแต่ละหมู่ เนื่องด้วยมาตราการโควิด จึงทำให้จำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านในตำบลถลุงเหล็กที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู