ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบองอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 7,225 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 400 แปลง/คน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานคือ ความล่าช้าของระบบ แก้ปัญหาโดยการจัดสรรเวลาในการทำงาน เมื่อระบบใช้งานได้ปกติ ข้าพเจ้าจะรีบตรวจสอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากแล้วเสร็จสิ้นในวันนั้น ข้าพเจ้าจะตรวจสอบเผื่อของในวันถัดไปด้วย เพราะหากในวันถัดไปเกิดระบบล่าช้า จะได้ไม่เกิดปัญหาของงานที่ไม่เสร็จตามเป้าหมาย

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู