ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบองอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 7,438 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 400 แปลง/คน

 

 

สำหรับหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภาระงานคือ การทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ในสำนักงานโดยใช้น้ำฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อของโรค Covid 19 พบปัญหาและอุปสรรคของการทำงานคือเกิดความขัดข้องของระบบเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการวางเป้าหมายไว้ หากวันใดระบบไม่มีปัญหาและทำเสร็จรวดเร็วก็นำงานของเป้าหมายในวันถัดไปมาทำล่วงหน้า

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู