ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

1.ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบภาพลักษณ์อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 8,480 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 400 แปลง/คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ covid-19 เกิดการระบาดขึ้นอย่างรุนแรง ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโดยการ ตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนที่มาใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ให้บุคลากรภายในสำนักงานเช็ดทำความสะอาดหลังจากให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว โดยการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะเก้าอี้ที่ประชาชนนั่งและโต๊ะเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ

 

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

อื่นๆ

เมนู