ED02 โครงการ U2T COVID-19 WEEK ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนมิถุนายนคือ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ U2T COVID-19 WEEK ซึ่งงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือการจัดอบรมให้ความรู้ จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับป้องกัน COVID-19 รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 และการฉีดวัคซีน

โดยขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการ จัดทำแผนดำเนินงานส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เมื่อแผนดำเนินงานผ่านแล้ว ก็จะเป็นการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม โดยจะมีกลุ่มจัดหาอุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ จัดทำสื่อให้ความรู้ รวมถึงประสานงานกับทางอบต.ตำบลบ้านยาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

ในวันจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยเริ่มจากการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 และการสอนทำกล่องฆ่าเชื้อ (UV Box) โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มให้อสม.ที่มาเข้าร่วมได้มีส่วนร่วม ลงมือทำด้วยตัวเอง จากนั้นก็นำกล่องฆ่าเชื้อมอบให้กับตัวแทนกลุ่มอสม. นอกจากนี้ยังนำหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านยาง และกิจกรรมส่วนที่ 2 คือการประชาสัมพันธ์ โดยทางกลุ่มได้ประสานงานกับอบต.ตำบลบ้านยางนำรถกระจายเสียง พร้อมติดป้ายโครงการ เพื่อประกาศให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ สมาชิกกลุ่มรับผิดชอบตามหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทั้งอบต.ตำบลบ้านยาง และตัวแทนกลุ่มอสม.ที่มาเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู