1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน”

ED02 “กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน”

ED02 “กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน” ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

             ทางคณะทีมงานและข้าพเจ้าได้มีการประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตพริกแกง ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจากการประชุมได้มีการยื่นขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมนุม โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า วิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง ทั้งนี้มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น นายณัฐนันท์ ละอองทอง ได้รับเกียรติเป็นประธานกลุ่มชุมชน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา และกรรมการในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง

              จุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น เพื่อที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตพริกแกง ที่ทำให้เกิดการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน อันก่อให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนและชุมชน หน่วยงานและชุมชน ที่จะทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในการผลิตพริกแกงต่อไป

               สำหรับการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น มีการจัดตั้งกลุ่มรวมถึงมีการเลือกสถานที่จัดตั้งโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง โดยจากการประชุมร่วมกับหลาย ๆ ฝ่าย อาทิเช่น ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทีมงานU2Tตำบลบ้านยาง ต่างก็ได้มีมติร่วมกันเลือกศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง บ้านเลขที่  82 หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง เป็นสถานที่จัดตั้งกลุ่มและจัดตั้งโรงเรือนสำหรับการผลิตพริกแกง สำหรับสถานที่นั้น ยังคงต้องมีการปรับปรุง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดเตรียมสถานที่ผลิต เพื่อที่จะสามารถดำเนินการขออนุญาตสถานที่ผลิต และในส่วนของการขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น มีการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อย

               

อื่นๆ

เมนู