ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ในเดือนกันยายน ทางทีมงานได้มีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และนัดประชุมเป็นกลุ่มย่อย ถึงเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลบ้านยาง ทางทีมงานได้พบว่ากลุ่มวิสาหกิจนั้นในตำบลบ้านยางมี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพื้นที่แล้ว ทางคณะทำงานจึงมีมติในที่ประชุม และดำเนินการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเพิ่ม อีก1 กลุ่ม

 

ารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จะมีขั้นตอนการจดทะเบียนและเมื่อจดจัดตั้ง  กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อที่เกษตรกร ชุมชน ประชาชน ประสงค์จะขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์

       1.รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน

       2.เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

       3.ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน

       4.ดำเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

เอกสารประกอบ ดังนี้

        1.กรณีไม่เป็นนิติบุคคล

      -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

      -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

      -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

      -หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

      -สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

      -สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

  2.กรณีเป็นนิติบุคคล

       -แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)

       -บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

       -ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก

       -สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

       -สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

       -สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

       จากการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548) เพื่อเกษตรกร ประชาชนชุมชนนั้นๆ มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ประกอบด้วย

1.ได้การรับรองตามกฎหมาย

2.ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

3.มีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด

หลังจากทางทีมคณะทำงานได้เตรียมเอกสารและวางแผนในการประชุมหารือกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ในการดำเนิดงาน ได้มีการแบ่งหน้าที่ ดังนี้ โดยเสนอชื่อการตั้งกลุ่มว่า  วิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง โดยแบ่งหน้าที่

ประธานกลุ่ม / พี่น้ำ-นายณัฐนันท์ ละอองทอง

ฝ่ายเอกสาร /ปุ๊ย-นางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง/นาว-นางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา

ฝ่ายการขาย / กิ๊ก-นางสาวรัตนาวดี แย้มศรี

บัญชีและการเงิน / ออม-นางสาวภาคิณี อึงชัยศรี

ครีเอทีฟงานและการทำคอนเทนต์ / มิยูกิ-นางสาวศิริมน คูริโมโตะ /ผึ้ง -นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์

หน่วยควบคุมการผลิต /มิ่ง -นายกิตติพงษ์ สกุลทอง / เจน-นางสาวนิลวรรณ พลราษฎร์ /เอ-นางสาวนิชชาภัทร ชะตารัมย์

ที่ปรึกษากลุ่ม /กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการที่ปรึกษากลุ่ม

อื่นๆ

เมนู