1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต และ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะอาจารย์และทีมงานมีการจัดประชุมวางแผนงานแบ่งงานปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฝ่ายดำเนินงาน ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายดูแลผู้ผลิต และฝ่ายดูแลสถานที่ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ในฝ่ายออกแบบอย่างเช่น โลโก้ ฉลาก แพ็คเก็จเป็นต้น การออกแบบโลโก้ได้มีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ตามที่อาจารย์ให้คำแนะนำ

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การประชุมวันที่18/8/64ทางคณะอาจารย์และทีมงานได้ลงความเห็นตรงกันเลือกสถานที่ในการทำโรงเรือนที่ผลิตพริกแกง คือศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  82 หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง เเละได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้าน หลังจากผู้ใหญ่บ้านอนุญาตให้ใช้สถานที่เเล้ว ทางทีมงานได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง

วิสาหกิจชุมชน  คือ  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ  เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชนและระหว่างชุมชน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  คือ  คณะบุคคลที่รวมตัวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน

1. การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่นคง ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

2. การส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรงตามความต้องการที่แท้จริง

 

 

อื่นๆ

เมนู