1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(U2T-SROI) และการปรับปรุงโรงเรืองเรือนผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม”

ED02 “การเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(U2T-SROI) และการปรับปรุงโรงเรืองเรือนผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม”

       ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

          จากการดำเนินงานในการยื่นจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ได้มีการยื่นจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มก็ได้รับการอนุมัติจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่เรียบร้อย  

     

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทีมงานตำบลบ้านยาง และข้าพเจ้าจึงได้มีการร่วมกันประชุมวางแผนประจำเดือนตุลาคม โดยการประชุมนั้นได้มีการประชุมเกี่ยวกับการการเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม(U2T-SROI) โดยการเก็บข้อมูล จะเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มตำบลเป้าหมาย 2. กลุ่มลูกจ้างโครงการ 3. กลุ่มครอบครัวลูกจ้าง 4. กลุ่มชุมชนภายใน 5. กลุ่มชุมชนภายนอก 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ(USI) 8. กลุ่มผู้แทนตำบล 9.กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 10.กลุ่ม อปท. 11. กลุ่มเอกชนในพื้นที่ การทำงานนั้นได้แบ่งการทำการออกเป็น 5 กลุ่ม

        กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่ 1, 2, และ 3

        กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่ 4 และ 5

        กลุ่มที่ 13 รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่ 6

        กลุ่มที่ 4 รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่ 8, 9 และ 10

        กลุ่มที่ 5 รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายที่ 11

          ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงาน ได้รับมอบหมายในการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ โดยแบบสอบถามนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม Google form และแบบสอบถาม Word Doc. ในส่วนของการสัมภาษณ์กลุ่มที่ 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุชาติ หอมจันทร์ ที่ให้เกียรติให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จนทำให้การดำเนินงานเก็บข้อมูลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

        

          วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทีมงานคณาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย ได้มีการลงพื้นที่ศาลาประจำหมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง เพื่อร่วมดำเนินการวางแผนปรับปรุงโรงเรืองเรือนผลิตพริกแกง ให้โรงเรือนถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อที่จะยื่นขอประเมินสถานที่ผลิต ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป

อื่นๆ

เมนู