1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การเรียนรู้งานการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนตุลาคม)

ED02 การเรียนรู้งานการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนตุลาคม)

ข้าพเจ้า นางสาวบุษรา ไชโย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าได้เป็นตัวสำรองอันดับที่ 1 ได้รับคัดเลือกมาปฏิบัติงานแทน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ มารายงานตัวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม กับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้สอบถามรายละเอียดต่างๆของการทำงานกับพี่กิตพงศ์ สกุลทอง พี่แนะนำการทำงานและข้อปฏิบัติการทำงานร่วมกัน

        ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 มีอบรมการเรียนรู้งานรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม google meet ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศการทำงาน แนะนำตัว เรียนรู้การทำงานการลงพื้นที่การปฏิบัตงาน

และได้รับหมอบหมายงานติดตามผลประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบถามและสัมภาษณ์จำนวน 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ การยกระดับเศษฐกิจและสังคม

 

การฝึกอบรมทักษะ 4 ด้าน เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ตามที่โครงการฯ กำหนดไว้ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy 

จากการฝึกอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน มีความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆสามารถวิเคราะห์ได้ มีความเข้าใจบริบทที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำแบบสอบถามติดตามผลประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและได้วางแผนการทำงานในเดือนถัดไป การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

อื่นๆ

เมนู