ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 8,990 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 500 แปลง/คน

เนื่องด้วยภายในเดือนนี้มีวันหยุดราชการ 2 วัน ทำให้ยอดลดลงจากเดือนที่แล้ว แต่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานก็ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ และเนื่องด้วยสภาพอากาศภายในเดือนนี้มีฝนตกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สัญญาณของระบบปฏิบัติการเกิดความขัดข้องบ้าง หากวันใด ระบบเกิดความขัดข้องจนไม่สามารถเปิดดูในระบบได้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานร่วมกันแก้ไข ข้อบกพร่อง โดยการนั่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน หน้าสำรวจ อำเภอ ตำบล ในบัญชีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และเมื่อระบบใช้งานได้เป็นปกติและข้าพเจ้าจึงเร่งดำเนอนการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมในเดือนนี้คือเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฝ่ายทะเบียนจะต้องทำลายสารบบ การทำลายสารบบคือการนำข้อมูลของเจ้าของโฉนดเช่น สัญญาการซื้อขาย สำเนาทะเบียบบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น หากข้อมูลในสารบบคือข้อมูลก่อนปี 2560 ให้นำข้อมูลเหล่านั้นทิ้งได้ เพื่อไม่ให้ตู้สารบบชำรุดเพราะหลัฐานมีจำนวนที่เยอะเกินไป และเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลเมื่อประชาชนมาใช้บริการ เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู