1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 – การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 – การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้า นางสาวเมทินี งามแฉล้ม ประเภทนักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงานโครงงานการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรือนการผลิตพริกแกง ในวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยในการประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง และการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการผลิตพริกแกง

ในวันที่ 6-7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเกี่ยวกับประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง ประเภทตัวแทนนักศึกษา   จำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตำบลบ้านยางประเภทนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ดำเนินการสัมภาษณ์  ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.30–14.30 น. ผ่านโปรแกรม Google meet เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงทำต้องดำเนินการผ่านทางรูปแบบออนไลน์

2.  นางสาวธิดารัตน์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่การดำเนินการ ตำบลบ้านยางประเภทนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการสัมภาษณ์ ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 16.30–17.30 น. ผ่านโปรแกรม Google meet ในรูปแบบออนไลน์

3. นางสาวอาภารัตน์ ละมาให เจ้าหน้าที่การดำเนินการ ตำบลบ้านยางประเภทนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการสัมภาษณ์   ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16.30–17.30 น. ผ่านโปรแกรม Google meet ในรูปแบบออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสำรวจจุดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนการผลิตพริกแกง เบื้องต้นมีจุดที่ต้องแก้ไข  ในส่วนของห้องเก็บภาชนะเพื่อทำเป็นโรงผลิตพริกแกง และมีการซ่อมแซมในส่วนของฝ้า เพดาน เนื่องจากมีน้ำซึมลงมาทำให้เปียกแฉะ  มีการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างที่เป็นป่ารกร้างให้สะอาด และทำเป็นที่ล้างภาชนะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู