1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม แบบสอบถาม U2T-SROI และดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม”

ED02 “ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม แบบสอบถาม U2T-SROI และดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม”

             ข้าพเจ้านายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             จากการดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในการยื่นขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น ผลปรากฏว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 การยื่นขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการอนุมัติในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ บ้านผักบุ้ง เป็นที่เรียบร้อย

                        

               วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทีมงานตำบลบ้านยาง ได้มีการร่วมกันประชุมวางแผนในการดำเนินงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม แบบสอบถาม U2T-SROI โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินการจะมีด้วยกัน 11 กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ 1. กลุ่มตำบลเป้าหมาย 2. กลุ่มลูกจ้างโครงการ 3. กลุ่มครอบครัวลูกจ้าง 4. กลุ่มชุมชนภายใน 5. กลุ่มชุมชนภายนอก 6. กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ(USI) 8. กลุ่มผู้แทนตำบล 9.กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 10.กลุ่ม อปท. 11. กลุ่มเอกชนในพื้นที่

               ซึ่งกระผมนายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ และทีมงาน ได้แก่ นายณัฐนันท์ ละอองทอง, นางสาวสุวนันท์ นิลสระคู, นางสาวกนกวรรณ  แก้ววงค์ไสย และนางสาวเมทินี งามแฉล้ม ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม แบบสอบถาม U2T-SROI  กลุ่มเป้าหมาย 1, 2, และ 3 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ 1 จะเป็นกลุ่มตำบลเป้าหมาย เช่น ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จะเป็นกลุ่มตำบลเป้าหมาย เช่น นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ โดยในส่วนของผลการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์ม แบบสอบถาม U2T-SROI  กลุ่มเป้าหมาย 1, 2, และ 3  นั้น ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

               วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางคณะทีมงานและคณาจารย์ สาขานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการประชุมร่วมกันที่ศาลาประชาคมบ้านผักบุ้ง หมู่ 16 เพื่อวางแผนร่วมกันในการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านผักบุ้ง ให้เป็นโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ โดยการดำเนินงานเบื้องต้นในการปรับปรุงเบื้องต้นนั้น กระผมได้มีการทำความสะอาดรอบศาลาประชาคมบ้านผักบุ้ง ไม่ว่าจะเป็นการ ตัดหญ้า เก็บขยะ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู