ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

                จากการวางแผนประจำเดือนพฤศจิกายน ได้มีการจัดการอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดการอบรมจำนวน 2 การอบรบหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

  1. การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ระหว่างวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  2. การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านยาง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

                การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ระหว่างวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม สำหรับการอบรมได้แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

                ภาคทฤษฎี (วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564) จะเป็นในเรื่องของการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตำบลบ้านยาง โดยตำบลบ้านยางนั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมือง 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ 30.24 ตารางกิโลเมตร โดยจุดเด่นของตำบลบ้านยางนั้น จะเน้นสำหรับการมีส่วนร่วมในทุกฝ่าย เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนา กำหนดนโยบายเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในตำบลมากที่สุด จนทำให้ตำบลบ้านยางกลายมาเป็นตำบลที่เข้มแข็ง ที่ชุมชนนั้นสามารถจัดการตนเองได้ไม่ว่าจะเป็น หมู่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์ ได้มีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาภายในชุมชนร่วมกัน ซึ่งแผนพัฒนานั้นมีการบูรณาการนโยบายจากภาครัฐมาร่วมด้วย หมู่ 15 บ้านโคกเจริญ ได้มีการส่งเสริมภูมิปัญญา และทักษะที่น่าสนใจ โดยเน้นในเรื่องเกษตรแบบผสมผสาน (ข้าวอินทรีย์ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา) ดอกไม้ประดิษฐ์ หาของป่า(ไข่มดแดง ตีผึ้ง) สานตะกร้า ตลอดจนมีการรวมกลุ่ม จัดทำระบบเกษตรกรแบบยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดขาว ยาสมุนไพร กลุ่มเพาะเห็ดขาว หมู่ 3 ได้มีการสร้างอาชีพเสริมในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว หมอยาสมุนไพรหมู่ 12 โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ด้านพืชสมุนไพร คือนายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่สามรถรักษาโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย

                ภาคปฏิบัติ (วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564) จะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจริง คือแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาหมอสมุนไพร บ้านง้าง หมู่ 12 จากการลงพื้นที่บ้านง้างนั้น ได้เห็นถึงพืชสมุนไพรที่ยังซึมซับอยู่ในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะมีการพัฒนายาปฏิชีวนะที่หลากหลายก็ตาม แต่ภายใต้รากฐานของการพัฒนาก็ยังคงหนีไม่พ้นกับการที่จะรักษาด้วยพืชสมุนไพร ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มีความสนใจในการเลือกที่จะรักษาทางนี้ โดยนักปราชญ์ที่เป็นหมอสมุนไพรคือ นายหอม หะทัยทาระ ท่านได้เล่าว่า ท่านได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังเกี่ยวกับยาสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก ๆ จากบิดา จนเมื่อโตนายหอม หะทัยทาระ ได้สนใจในเรื่องยาสมุนไพร จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอนเกี่ยวกับพืชสมุนไพร จนทำให้ปัจจุบันนายหอม หะทัยทาระ ได้มีการคิดค้นยา และสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคคอพอกเป็นพิษ โรคหอบหืด ฯลฯ อีกทั้งในสวนมีสมุนไพรมากมายหลายชนิด  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่สอง คือ หมู่ 15 บ้านโคกเจริญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญาเกษตรแบบผสมผสาน (ข้าวอินทรีย์ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา) ดอกไม้ประดิษฐ์ หาของป่า(ไข่มดแดง ตีผึ้ง) สานตะกร้า โดยจุดเด่นจะเป็นในเรื่องการแหย่ไข่มดแดง และการตีผึ้ง นายเชิด นกโยธิน เล่าว่าการแหย่ไข่มดแดงนั้น ทางหมู่ 15 บ้านโคกเจริญ จะมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของไม้ที่แหย่งไข่มดแดง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกคิดค้นถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

          

                การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านยาง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม โดยการอบรมจะเป็นการอบรมในเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน Native Application กับแอปพลิเคชันแบบลูกผสม Hybrid Application โดยจะเป็นเว็บที่ต้องมีการเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว มาจัดทำโดยข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว หมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว พิกัดสถานที่ อีกทั้งได้มีการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Google Form ใช้ในการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

                สำหรับการอบรมที่ผ่านมานั้น ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับการช่วยเหลือในการดำเนินงานจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในตำบลบ้านยาง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนคณะทีมงานU2Tตำบลบ้านยาง จนทำให้การจัดการอบรมในครั้งนี้ สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

                 

อื่นๆ

เมนู