1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวและการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง ประจำเดือนพฤศจิกายน

การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวและการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านางสาวเมทินี งามแฉล้ม  ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google meet ซึ่งมีการมอบหมายภาระหน้าที่งานรับผิดชอบ และมีการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมมีการกำหนดกิจกรรม 2 หัวข้อดังนี้

  1. การจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง จัดขึ้นในวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
  2.  แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว จัดขึ้นในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564  โดยทั้งสองกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมและหน้าที่การปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้

โดยทั้งสองหัวข้อกิจกรรมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสื่อ โดยมีการเก็บภาพบรรยากาศการอบรม  เก็บภาพและวิดิโอสถานที่ท่องเที่ยว  ออกแบบป้ายไวนิลสำหรับการอบรม โดยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการจัดอบรมคือ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ นางสาวรวิษฎา เเต้มโคกสูง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการประจำตำบลบ้านยาง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้มี อสม.ตำบลบ้านยาง, ผู้ปฏิบัติงาน, และคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา, ข้อมูลทั่วไปของตำบลบ้านยาง มีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลบ้านยางเป็นต้น  ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564ในช่วงเช้ามีการลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรต้นแบบบ้านนายหอม หะทัยทาระ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคได้  ส่วนในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่บ้านนายเชิด นกโยธิน บ้านโคกเจริญ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านซึ่งมีการแบ่งกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

ในวันที่ 28-29  ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้มีการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการจัดการ) และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ (สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์) ในหัวข้อกิจกรรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติงานได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่โดยผ่าน Google Form จากนั้นได้นำข้อมูลไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในแก่ผู้คนที่สนใจ รวมถึงสามารถยกระดับนวัตกรรมการพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

อื่นๆ

เมนู