1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การอบรมด้านการนำเที่ยว และการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน”

ED02 “การอบรมด้านการนำเที่ยว และการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน”

               ข้าพเจ้านายนิวัฒน์  เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

                สำหรับเดือนพฤศจิกายนนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ระหว่างวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านยาง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

                 การจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ระหว่างวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ได้เกียรติเป็นวิทยากร สำหรับการอบรมจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ได้แก่ หมู่ 12 บ้านง้าง โดยจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงภูมิปัญญาสมุนไพร ซึ่งมีนักปราชญ์ ทางด้านหมอยาสมุนไพรคือคุณตาหอม หะทัยทาระ ที่ได้แนะเกี่ยวกับยาสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งคุณตาได้มีการต้มยาให้ดื่ม ซึ่งนั้นก็เป็นการอบรมที่ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสุขภาพที่ดีกันเลยทีเดียวครับ และหมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีปราชญ์ผู้ทรงความรู้ทางด้านนี้ คือ นายเชิด นกโยทิน ที่ท่านได้ให้เกียรติอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน โดยในสวนของนายเชิด นกโยทิน มีการปลูกกล้วย ปลูกมะนาว ปลูกมะกรูด ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ฯลฯ นอกจากนี้นั้นนายเชิด นกโยธิน มีการสาธิตการแหย่ไข่มดแดง ทอผ้าให้ชมกันอีกด้วย แต่ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบผสมผสานนั้น  นายเชิด นกโยทินมีการเปิดโฮมสเตย์ให้สำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อน หรืออยากสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตรแบบผสมผสาน ท่านสามารถไปใช้บริการได้นะครับ

                สำหรับการอบรมนั้นจะเห็นได้ว่าภายในตำบลบ้านยางนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่น่าสนใจ ที่ยังต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการจัดการด้านการนำเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไป

                                 

                การอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านยาง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ในการอบรมนั้นจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Native Application และแอปพลิเคชันแบบลูกผสม Hybrid Application ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

       

                ในส่วนของการดำเนินงาน กระผมได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ กำกับดูแลเครื่องเสียงที่ใช้ในการอบรม โดยการอบรมประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ได้รับการช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอบรม จนทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู