1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านการนำเที่ยวและการพัฒนาแอพพลิเคชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านการนำเที่ยวและการพัฒนาแอพพลิเคชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

      ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะอาจารย์ได้มอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านการนำเที่ยว ในตำบลบ้านยางและการอบรมแนวทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

     ในวันที่26 และ 27 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานผู้ทำงานได้จัดการอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านการนำเที่ยว ในตำบลบ้านยางและการอบรมแนวทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านการนำเที่ยว ในตำบลบ้านยาง เนื้อหาของการอบรมในครั้งนี้ กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ในตำบลบ้านยางมีที่พักโฮมสเตกลุ่มแม่บ้านที่ทำขนมไทยตอนรับนักท่องเที่ยวมีวัดวาอารามที่สวยงาม มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีฟาร์มเห็ดฟราร์มไก่เป็นต้น ในวันที่27 ตุลาคาม2564ที่ทางทีมงานและผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตที่เจ้าของมีการทำเกษตรพอเพียงและมีการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง อีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำนักท่องเที่ยวคือบ้านของลุงหอมหมอยาสมุนไพร บ้านง้าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ลุงหอมเป็นหมอยาชาวบ้านที่คิดตำหรับยาทุกขนานเป็นของตัวเองคิดยารักษาโรคต่างๆเช่นไทรอย โรคเกี่ยวกับกระดูกโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องและยาบำรุงร่ายกายอื่นๆอีกมากมาย

บ้านลุงหอมหมอยาสมุนไพร

 

โฮมสเตบ้านโคกเจริญ

วันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2564 ทีมงานและผู้ปฎิบัติงานจัดการอบรมแนวทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางทีมงานผู้ทำงานได้เชิญ อาจารย์ศราวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ Google Forms และการทำคลิปวิดีโอสั้นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านยาง เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงตำบลบ้านยางต่อไป

การอบรมแนวทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู