1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรการลงมือทำความดีให้ชุมชนและการถ่ายทอดทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนของ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนธันวาคม)

ED02 การพัฒนาด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรการลงมือทำความดีให้ชุมชนและการถ่ายทอดทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนของ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนธันวาคม)

ข้าพเจ้า นางสาวบุษรา ไชโย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมผ่านทาง Google meet เรื่องการ​พัฒนา​เชิง​ปฏิบัติ​การ​ด้าน​การ​บริหาร​งาน​อย่าง​เป็น​ธรรม​ใน​องค์กร​และ​การ​ลงมือ​ทําความ​ดี​ให้​ชุมชน​และ​สังคมยอมรับ​ และเกี่ยวกับการ​ถ่ายทอด​องค์​ความ​รู้​ทาง​ทักษะ​ใน​ทาง​อาชีพ​ใน​ชุมชน​ ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ  โดยมีนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับชุมชน และสังคมยอมรับ การทำความดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยนายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน การปรุงยาสมัยโราณ ตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 27 โรค พืชสมุนไพรใกล้ตัวที่รู้จักมีหลายชนิด  เช่น หญ้ารีแพร์ ต้นกระไดลิง ต้นเสลดพังพอน และต้นงิ้วบ้าน พืชเหล่านี้สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง โดยมีอาจารย์สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ. เพียรพรรณ สุภะโคตร

เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพริกแกง โดยแบ่งห้องออกเป็น 4 ห้อง อุปกรณที่ใช้ในห้องอุปกรณ์ทั่วไป อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแปรูป อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องบรรจุ และการจัดระเบียบสถานที่โรงเรือนในการทำพริกแกง ทางคณะอาจาย์และผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งหน้าที่ในการตรวจสอบราคาของอุปกรณ์ต่างๆ และจัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำมาจัดตามห้องที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู