1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน (ประจำเดือนธันวาคม2564)

ED02 การอบรมด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน (ประจำเดือนธันวาคม2564)

ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ แก้ววงศ์ไสย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติในเดือนธันวาคม ผ่านระบบออนไลน์  Google meet ในหัวข้อ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้กับชุมชน  และหัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง จากการประชุมวางแผนการทำงาน ได้รับมอบหมายให้ทำงานฝ่ายสื่อและวีดีทัศน์ เก็บภาพนิ่งและวีดีโอบรรยากาศในการอบรม

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564  เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดี ให้กับชุมชนและสังคมยอมรับ  โดยแบ่งเป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน อบรมเรื่องความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจ การบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

  

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 การอบรมเรื่องแนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสังคม ยอมรับ มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ในหัวข้อความดีที่ทำแล้วในคนในชุมชนยอมรับ  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรวิษฏา  แต้มสูง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  มาเป็นวิทยาการและให้ความรู้  ทั้งนี้ดิฉันได้รับหน้าที่ให้ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอบรรยากาศในการอบรมทั้งหมดตลอดกิจกรรมทั้ง 2 วัน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ที่บ้านหมอยาสมุนไพร นายหอม หะทัยทาระ บ้านง้าง หมู่ 12 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  และได้จัดทำ Pawerpoint เพื่อในการอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของยาสมุนไพรพื้นบ้าน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมและในความรู้โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมี คุณตาหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย มาเป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรพื้นบ้าน ขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายประกอบไปด้วย
1.ประวัติความเป็นมาของหมอยาสมุนไพร
2.การปรุงยาในสมัยโบราณ
3.ตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
4.ตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่ควรรู้จัก
5.ตัวอย่างพืชและสรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัว
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอตลอดการบรรยาย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมการอบรมการสร้างรายได้จากพริกแกง ได้รับเกียรติจาก ผศ.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์ เพียรพรรณ สุภะโครต จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มาเป็นวิทยากร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรูปแบบโรงเรือน การจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และได้มีการแบ่งกลุ่มให้จัดหาอุปกรณ์ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้อยู่กลุ่มการจัดหาอุปกรณ์ ด้านการแปรรูป และได้จัดซื้อพร้อมจัดเก็บในโรงเรือนเป็นที่เรียบร้อย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู