1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวเมทินี งามแฉล้ม เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทนักศึกษา  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมาย ขอบข่ายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ที่จะจัดการอบรมในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ในหัวข้อ โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน  โดยการจัดประชุมในวันดังกล่าวได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์          Google Meet  ในการประชุมครั้งนี้อาจารย์ได้ชี้แจงแนวทางการอบรมและแบ่งทีมงานตามหน้าที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมสื่อ        การบันทึกภาพบรรยากาศการอบรมในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน และวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564  โดยสถานที่จัดอบรมทั้งสองโครงการดังกล่าว ได้แก่    ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 20 พศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมอบรมในหัวข้อโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร ที่ศาลาประจำหมู่ 16    บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นางสาววรวิษฏา แต้มโคกสูง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความเป็นมาและความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน      และได้ให้การแนะแนวทางการทำความดีในบาทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชน โดยเราสามารถทำความดีให้กับชุมชนได้ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราเอง และเรานำคุณธรรมมาปรับใช้ในการชีวิตได้

เมื่อ วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมอบรมกิจกรรมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน  เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู