1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์บริการชุมชน และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนในตำบลบ้านยาง (Community data) ประจำเดือน ธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์บริการชุมชน และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนในตำบลบ้านยาง (Community data) ประจำเดือน ธันวาคม

ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงานโครงงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ได้รวมกลุ่มช่วยกันบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยาง โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ. เพียรพรรณ สุภะโคตร

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ควบคุมดูแลในการผสมส่วนต่างๆ ลงในพริกแกงและการบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยาง

เมื่อ วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ. เพียรพรรณ สุภะโคตร

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกบรรจุภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และอธิบายขั้นตอนการผลิตพริกแกง

เมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ณ ถนนคนเดินเซราะกราว เพื่อหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลบ้านยาง

เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการส่งเสริม การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน และได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ. คธาวุฒิ จันบัวลา

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่น การสร้างแอปพลิเคชั่น การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การเพิ่มตำแหน่งต่างๆ

อ.ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์

สาขา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ได้ลงพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยาง ณถนนคนเดินเซราะกราว

มีผู้คนเดินผ่านเยี่ยมชมบู๊ด มีความสนใจ และอุดหนุนพริกแกงตำบลบ้านยาง

 

อื่นๆ

เมนู