1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบ บรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบ บรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบ บรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนธันวาคม ให้จัดการอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบ บรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านยาง

โดยทางทีมงานได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์และแบ่งหน้าที่ในการจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งการอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบ บรรจุภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นในวันที่10-11 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานได้เรียนเชิญผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในแก่คนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พริกแกง

ซึ่งทีมการตลาดออฟไลน์ได้ดำเนินการขออนุญาตทางเทศบาลในการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ต.บ้านยางที่ถนนเซราะกราว ในวันเสาร์ อาทิตย์ และยังมีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ผ่านทาง  Fanpage Facebook Banyang Market , Shopee และ Lazada

ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 ได้เชิญอาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ณ ศาลาหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนภายในตำบลบ้านยางผ่านเเอปพลิเคชั่น

อื่นๆ

เมนู