1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. อบรมโครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับและโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนธันวาคม)

อบรมโครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับและโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนธันวาคม)

   ข้าพเจ้า ..สุวนันท์ นิลสระคู เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณทิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลบ้านยาง ได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อแจ้งกำหนดการในการจัดอบรมวันที่ 20-21และ 25-26 พฤษจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรมคือ ห้องประชุมศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง .บ้านยาง

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 อบรมโครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรกละการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ วิทยากรที่ให้ความรู้คือ คุณวรวิษฎา แค้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน การเริ่มของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากวิถีชีวิตของคนที่มีความต้องการขั้นพื้นฐานตั้งแต่การมีกิน มีใช้ การมีสังคม จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย จึงได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น แนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับชุมชนและสังคมยอมรับ ในการทำความดีนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ และการทำดีเริ่มต้นที่ตัวเรา การทำความดีง่ายๆคือ การให้ความเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการซื่อสัตย์การมีน้ำใจเสียสละ เป็นต้น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพร วิทยากรที่ให้ความรู้คือ คุณหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของยาสมุนไพรพื้นบ้าน ตัวยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคแล้ว 27 โรค และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงยาสมัยโบราณและยังมีการยกตัวอย่างพืชและสรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัว เช่น หญ้าพันงูสรรพคุณ เป็นยาบำรุงธาตุ ช่วยลดความดันโลหิต ถอนพิษไข้,ต้นขัดมอนช้างสาร สรรพคุณ เป็นยาแก้ฟกช้ำบำรุงกำลัง เป็นต้น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อบรมกิจกรรมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง วิทยากรที่ให้ความรู้คือคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ได้แก่ ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา,ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต,. ชุลิพร บุ้งทอง,. เพียรพรรณ สุภะโคตรได้ให้ความรู้ในเรื่องของ การเตรียมอุปกรณ์และของใช้ในห้องต่างๆ เช่น อุปกรณ์ห้องเตรียมวัตถุ อุปกรณ์ห้องแปรรูป อุปกรณ์ห้องบรรจุ และอุปกรณ์ทั่วไปที่จะใช้ในการดูแลและรักษาความสะอาดของผู้ผลิตพริกแกง

 

อื่นๆ

เมนู