1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพ แนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพ แนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฎิบัติงานในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ในวันที่17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีการประชุมออนไลน์เพื่อแจ้งการปฎิบัติงานและแบ่งหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องวัดอุณหภูมิที่จะใช้ในวันจัดอบรม การอบรมในวันที่20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เป็นการจัดอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว รวิษฏา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ จัดการอบรมที่ หมู่16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง เนื้อหาการอบรมจะเป็นการทำงานแบบทีมหรือกลุ่มที่จะต้องมีปัจจัยในหลายๆด้าน อย่างเช่น คนในกลุ่มต้องมีความสามัคคี ตรงต่อเวลา รู้จักเห็นอกเห็นใจกัน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม เป็นต้น  ส่วนในด้านการทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับน้ันคือ การที่กลุ่มวิสาหกิจของเรามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น มีการร่วมพัฒนาชุมชน การนำกลุ่มลงพื้นที่ปฎิบัติสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนการให้ความรู้เกี่ยวกับสร้างอาชืพในครัวเรือนก็ถือว่าเป็นการทำความดีให้แก่ชุมชนได้เช่นกัน

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ในวันที่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ทักษะในการพัฒนาอาชืพในชุมชน โดยจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรและชนิดของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย เป็นผู้ให้ความรู้้กี่ยวกับสมุนไพรและพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของเรารวมถึงสพรรคุณของยาที่ใช้รักษาแต่ละโรคแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วรวม27โรคด้วยกัน ในส่วนวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายใด้จากพริกแกงโดยใช้รับเกียรติจาก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์ เพียรพรรณ ศุภะโคตร จากทางสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ เนื้อหาการอบรมก็จะเป็นการแนะแนวทางการจัดเตรียมการผลิต ต้ังแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ อย่างเช่น ต้องมีการจัดเตรียมห้องให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องแปรรูป ห้องบรรจุ ห้องเตรียมวัตถุดิบ และจะต้องมีห้องที่ใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สำคัญต้องสะอาด รวมถึงการแต่งกายเพื่อเข้าห้องผลิตก็ต้องเน้นความสะอาดด้วยเช่นกัน จากการอบรมทำให้เห็นว่าการทำงานเป็นกลุ่มต้องมีปัจจัยหลายอย่างถึงจะทำให้กลุ่มไปถึงเป้าหมายได้

ไม่มีคำอธิบาย  ไม่มีคำอธิบาย

 

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู