ข้าพเจ้า นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภท ก.พ.ร. ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนธันวาคม คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยในเดือนนี้ได้มีการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 5,588 แปลง ซึ่งถือว่าทำได้สูงกว่าแผนงาน พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

ในเดือนธันวาคมนี้เป็นการปฏิบัติงานเดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งในการปฏิบัติงานทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน โดยในการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินจำนวนทั้งสิ้นได้แก่ อำเภอห้วยราช จำนวน 8,808 แปลง อำเภอบ้านด่าน จำนวน 55,600 แปลง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน 74,500 แปลง

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ  และเสร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในที่อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อื่นๆ

เมนู