ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 8,820 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 500 แปลง/คน

 

ในการปฏิบัติงานในหลายเดือนที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเดียวคือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินวันละ 400 แปลง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 500 แปลง และนอกจากนี้และยังต้องตรวจสอบบัญชีโฉนดที่ดินที่ว่ามีหรือไม่มีในสารบบและในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ข้าพเจ้าจึงได้วางแผนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการเร่งดำเนินการทำงานล่วงหน้าของในวันถัดไปหากวันใดที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ดี

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู