ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ทำให้ขณะผู้ทำงานในตำบลบ้านยางทำงานกันอย่างลำบากจึงมีการประชุมกันและลงความเห็นว่าให้มีจัดการอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกงในรูปแบบของการจัดอบรมออนไลน์ โดยจำกัดจำนวนคนเข้าอบรมไม่เกินกลุ่มละ 10 คน  ในการประชุมจึงได้ข้อสรุปว่าแบ่งเป็น 2 สถานที่ในการจัดอบรมทำให้คณะผู้ทำงานต้องแบ่งเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์โดยใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2 ใช้สถานที่เป็นศาลาประจำหมู่ที่ 8 และกลุ่มที่ 3 ใช้ศาลาประจำหมู่ที่ 16

โดยผู้ร่วมอบรมเป็นคณะกลุ่มอสม.และกลุ่มทำงานที่อยู่ในชุมชนตำบลบ้านยาง  การจัดอบรมนั้นต้องจัดแบบออนไลน์ซึ่งถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่าน Google Meet ซึ่งในการอบรมมี 2 หัวข้อหลักๆ คือการยืดอายุพริกแกง อบรมวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และการขอรับรองมาตรฐานการผลิต อบรมวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต .ชุลีพร บุ้งทอง และ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งในกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 คือ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดเก้าอี้ห่างกัน 1-2 เมตร มีจุดคัดกรองเชื้อและเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โดยกิจกรรมในการอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1 จะเป็นการให้เนื้อหาในด้านการใช้วัตถุดิบและการใช้สารยืดอายุของพริกแกง  ช่วงที่ 2 เป็นการลงมือปฏิบัติโดยจะแบ่งเป็นการทำแบบ 2 สูตรด้วยกันได้แก่การทำพริกแกงในรูปแบบอัดก้อนและ  การทำพริกแกงในรูปแบบของน้ำซอส โดยให้กลุ่มผู้ที่ร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน

อื่นๆ

เมนู