ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ในเดือนกันยายนทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายให้เตรียมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งก่อนอื่นต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนฯ และนำไปยื่นขอที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือกลุ่มที่เป็นการรวมกลุ่มของคนในตำบลหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เป็นกิจการที่ผลิตสินค้าหรืออื่นๆ ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการและผู้ดำเนินการเพื่อสร้างรายได้เข้าชุมชน โดยสร้างจากทุนในชุมชน ซึ่งทุนในชุมชนนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงเงินเท่านั้น แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ และภูมิปัญญาต่างๆ  อีกด้วย ซึ่งผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก มีการพึ่งพาตนเองของบุคคลในชุมชนเป็นเป้าหมาย สำหรับประโยชน์ในการจดทะเบียนฯ นั้น เพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ให้ภาครัฐทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ รวมไปถึงมีสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดและตรงความต้องการ และที่สำคัญทำให้ชุมชนเกิดความก้าวหน้า ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้

   
   

จากที่ได้กล่าวมานั้น ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ประชุม ปรึกษา และแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในทีมปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้ตั้งขึ้น มีชื่อคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะนี้ได้ทำการยื่นเอกสารการจดทะเบียนฯ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อผลิตพริกแกงออกจำหน่าย โดยพริกแกงที่ผลิตนั้น มีลักษณะเด่นกว่าพริกแกงทั่วไป คือจะมีทั้งแบบซอสและแบบก้อน และก่อนการตั้งกลุ่มขึ้นนั้น ได้มีการจัดอบรมทั้งการผลิตพริกแกง การจัดสถานที่เพื่อทำโรงเรือนให้แก่บุคคลที่มีความสนใจได้ฝึกปฏิบัติก่อนแล้ว

อื่นๆ

เมนู