1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 อบรมการยืดอายุพริกแกงและการขอรับรองมาตรฐานการผลิต ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 อบรมการยืดอายุพริกแกงและการขอรับรองมาตรฐานการผลิต ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ในเดือนกรกฎาคมทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในกิจกรรมนั้นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยืดอายุพริกแกง และการขอรับรองมาตรฐานการผลิตซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ โดยให้ผู้อบรมชมผ่าน Google Meet และได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการยืดอายุพริกแกงด้วย

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ Covid 19 ได้ระบาดหนักอีกครั้ง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สีแดง และตำบลบ้านยางบางแห่งจัดเป็นพื้นที่กักตัวให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลบ้านยางและผู้ปฏิบัติงานจึงได้ประชุมดำเนินงานและได้ข้อสรุปว่า การจัดอบรมนั้นต้องจัดแบบออนไลน์ซึ่งถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่าน Google Meet ซึ่งในการอบรมมี 2 หัวข้อหลักๆ คือการยืดอายุพริกแกง อบรมวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และการขอรับรองมาตรฐานการผลิต อบรมวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต .ชุลีพร บุ้งทอง และ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยสถานที่จัดอบรมแบ่งเป็น 2 แห่ง คือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 และหมู่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid 19 คือ สวมหน้ากากอนามัย จัดเก้าอี้ห่างกัน 1-2 เมตร มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่จัดสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม ในกิจกรรมมีการให้ผู้ร่วมอบรมลงมือปฏิบัติในการยืดอายุพริกแกง มีทั้งพริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวาน โดยทำเป็นพริกแกงแบบก้อนและแบบซอส ส่วนการขอรับรองมาตรฐานการผลิต และการขอขึ้นทะเบียน อย. นั้นสำคัญที่สุดคือ การเตรียมสถานที่ผลิตให้มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จากนั้นจึงยื่นการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนร่วมกันผลิต (พริกแกง) และสุดท้ายคือแสดงฉลากให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และในการดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขั้นตอนต่อไปคือ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตพริกแกงออกจำหน่าย

   

   

   

   

   

   

   

อื่นๆ

เมนู