1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม

ED02 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม

ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงานโครงงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมแผนงาน การอบรมเพื่อยืดอายุพริกแกงและแบ่งกลุ่มหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมการจัดการอบรมผ่านทางออนไลน์ในกิจกรรมที่ 1.4 การอบรมเพื่อยืดอายุพริกแกง

เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสว่าง ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 7 – 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมการเพื่อยืดอายุพริกแกง โดยมีการอบรมผ่านทางสื่อออนไลน์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นกลุ่มสมาชิก อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล บ้านยาง และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป เป็นวิทยากร มาให้คำบรรยายขั้นตอนในการทำพริกแกง แบบก้อน แบบเหลว และวิธีการทำ การยืดอายุพริกแกงให้เก็บไว้ได้นาน

เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมแผนงาน การดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 14 – 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีการอบรมผ่านทางสื่อออนไลน์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นกลุ่มสมาชิก อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล บ้านยาง และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. ชุลิพร บุ้งทอง

อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป เป็นวิทยากร มาให้คำบรรยายในเรื่องต่างๆ

1.การยื่นขออนุมัติสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์

2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (น้ำพริกแกง)

3.ใบจดทะเบียนอาหารและแจ้งรายละเอียดอาหาร

4.แบบยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

 

 

อื่นๆ

เมนู