ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ED02 ได้ทำการร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2564 และร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ตามโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) โดยการจัดอบรมในครั้งนี้นั้น เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม โดยการอบรมนั้น เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับชาวบ้านตำบลบ้านยาง ที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้มีความรู้ทางด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกง และให้ชาวบ้านตำบลบ้านยางมีความรู้ความเข้าใจ กับการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง

           

                  โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2564 และร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 กระผมได้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการอบรมที่บ้านผักบุ้ง หมู่ 16 โดยหน้าที่ของกระผมมีหน้าที่หลัก ๆ ที่มีหน้าที่ในการจัดสถานที่ ที่ต้องมีการจัดสถานที่ไว้สำหรับให้ชาวบ้านมาร่วมอบรม และดูแลความเรียบร้อยระหว่างการอบรม โดยการจัดอบรมนั้น ได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้านตำบลบ้านยาง และคณะทีมงานเองก็ตาม ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับการทำให้ผลิตภัณฑ์พริกแกงนั้น สามารถที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกแกงให้ได้นานขึ้น และพัฒนาตัวพริกแกงให้เป็นในรูปแบบที่เป็นก้อน และรูปแบบที่เป็นซอสข้น โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส่วนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ ว่ามีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยในหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรือน การแต่งกายในการทำผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ นั้นก็เป็นตัวที่จะควบคุมถึงการที่จะขอ อย. โดย อย.จะแสดงถึงการที่ได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐาน ที่ได้มีผ่านการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งการอบรมได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์  คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เข้ามาเยี่ยมชมการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป
                ซึ่งการอบรมทั้งสองการอบรมที่จัดขึ้นประจำเดือนสิงหาคมนั้น ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย จนทำให้การอบรมนั้น บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายประจำเดือนสิงหาคมที่มีการวางแผนไว้

           

 

 

อื่นๆ

เมนู