1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. ED02 การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02 การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้า นางสาวภาคิณี อึงชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid-19) ในประเทศไทยรวมถึงในจังหวัดบุรีรัมย์ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน คือ การเข้าปรึกษากับเจ้าของสถานที่ที่จะปรับปรุงโรงเรือนการผลิตได้พูดคุยผ่านระบบออนไลน์ (google meet) ในส่วนของการยื่นเอกสารจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ทำการยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์

การปรับปรุงโรงเรือนการผลิตพริกแกง หลังจากที่ทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร และแปรรูป คือ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตรได้พูดคุย และปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ได้เลือกศาลาหมู่บ้าน หมู่ 16 (บ้านผักบุ้ง) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการใช้สถานที่เพื่อเป็นโรงเรือนการผลิตพริตแกง แต่ภายในศาลายังต้องมีการปรังปรุงเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร โดยต้องทำความสะอาดพื้น ผนัง และซ่อมเพดานที่มีน้ำรั่วซึมลงมา และเคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ใช้แล้วออกจากบริเวณเพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับกระบวนการผลิต

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน
  2. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า และการให้บริการกิจการอื่น ๆ
  3. ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง และประโยชน์สุขของคนในชุมชน
  4. เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี

ซึ่งภายหลังจากการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงทางทีมงานได้ทำการรวบรวมรายชื่อ และเอกสารสำคัญของประชาชนในตำบลบ้านยางที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการยื่นขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทางทีมงานได้ช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง” และได้ดำเนินการยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีเป็นนิติบุคคล มีดังนี้

  1. แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
  3. ทะเบียนรายชื่อ และที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
  4. สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบหรือข้อบังคับ
  5. สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
  6. สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

สุดท้ายนี้ทางทีมงานตำบลบ้านยางจะดำเนินการ และติดตามผลการปรับปรุงโรงเรือนการผลิตให้ถูกต้องตามเกณฑ์สถานที่ผลิตอาหาร เพื่อจะได้ทำการผลิตพริกแกงต่อไป และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

   

   

   

 

อื่นๆ

เมนู