1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการปรับปรุงโรงเรือน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ED02 การขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการปรับปรุงโรงเรือน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกันยายน ให้ขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนการผลิต

โดยการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสามารถยื่นได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ  หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีไม่เป็นนิติบุคคล มีดังนี้

– หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือสำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแทน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน

– รายชื่อและที่อยู่พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก

ทางคณะอาจารย์และทีมงานตำบลบ้านยางมีการประชุมได้ลงมติในที่ประชุม  ในการตั้งชื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นที่เรียบร้อย จากการประชุมผ่านระบบออนไลน์ระหว่างทีมอาจารย์และท่านผู้นำชุมชนในวันที่15 สิงหาคม2564 ได้ทำการขอใช้สถานที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่16 เป็นโรงเรือนสำหรับการผลิต และให้ทางทีมงานทำการวางแผนปรับปรุงโรงเรือนการผลิต ให้ได้ตามมาตรฐาน GMP และผ่าน อย.  โดยตัวโรงเรือนตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ส่วนของตัวอาคารมีโครงสร้างแบ่งเป็นสัดส่วนที่จะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อการผลิต

สรุปผลการดำเนินงานขณะนี้ได้ยื่นเอกสารการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประสานงานต่อเพื่อทำการปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ตรงตามมาตราฐานและทำการขออย.ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู