ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนและลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านยาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลศักยภาพของตำบล ซึ่งมีทั้งหมด 16 เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาตาม  ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเป้าหมายที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัล

สำหรับเป้าหมายที่สิบหก ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัล เป็นระบบที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของแต่ละพื้นที่ในการรับรู้ข่าวสาร ซึ่งมีบทบาทในชุมชนอย่างมาก อาทิเช่น การพัฒนาช่องทางการสื่อสารเรื่องสำคัญแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงได้ การกำหนดบทบาทให้คณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลเนื้อหาการสื่อสารแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนการบริการสาธารณะอีกด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเป้าหมายด้านระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางที่ได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจและการให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดี จึงทำให้พบว่า ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัลในตำบลบ้านยางมีความเป็นระบบ เรียบร้อย และมีการกระจายข่าวสารที่ทั่วถึง ทั้งจากระบบเสียงตามสาย เว็บไซต์ และเว็บเพจของตำบลบ้านยาง ที่ได้ให้ทั้งสาระความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปิดเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.00 น. ซึ่งเป็นข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู