ED02 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนกุมภาพันธ์คือ การลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านยางตาม 16 เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการสำรวจเรื่อง การจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งจากการสำรวจพบข้อมูลดังนี้

                ระบบคมนาคม (ถนน) ปัจจุบันในตำบลบ้านยางมีทางหลวงผ่าน 1 สายคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 รถประจำทางผ่าน 1 สายคือ บ้านยางสาย 2 และถนนภายในตำบลมี 33 สาย โดยส่วนมากจะเป็นถนนดินลูกรัง รองลงมาเป็นถนนคอนกรีต

                ระบบพลังงาน (ไฟฟ้า/ พลังงานทางเลือก) ในตำบลบ้านยางมีครัวเรือนประมาณร้อยละ 95 ที่มีไฟฟ้าใช้งาน ไฟฟ้าสาธารณะก็ยังมีไม่ครอบคลุมทั้งตำบล และส่วนของพลังงานทางเลือก ก็มีเพียง 5 – 10 หลังคาเรือน ที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

                ระบบการจัดการน้ำ ในตำบลบ้านยางมีประปาอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค ส่วนที่มีปัญหาคือระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภคได้

                ระบบกำจัดขยะ/ น้ำเสีย/ รีไซเคิล มีการจัดตั้งโครงการคัดแยกขยะ และโครงการรีไซเคิลขยะ แต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากขาดผู้นำในการทำโครงการ และในบางหมู่บ้านยังมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ เนื่องจากการวางโครงสร้างระบบท่อระบายน้ำไม่ดี ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน และมักจะมีเศษใบไม้ เศษดินไปอุดตันช่องทางระบายน้ำอีกด้วย

                จากการลงสำรวจพื้นที่สามารถสรุปได้ว่า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคมในตำบลบ้านยางนั้น สามารถเข้าถึงได้เกือบทุกครัวเรือน อาจมีบางส่วนที่เข้าถึงแต่ก็ได้รับในคุณภาพที่ไม่ดี ซึ่งระบบสาธารณูปโภคควรเป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงได้ และจะต้องได้รับในคุณภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู