กระผม นายนราวัฒน์  สายเมือง ได้ทำการลงสำรวจพื้นที่และเก็บเกี่ยวข้อมูลในด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละหมู่บ้านซึ้งได้รับข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีโครงการของกลุ่มออมทรัพย์ชื่อโครงการ ออมวันละบาทโดยมีจํานวนสามาชิกทั้ง 19 หมู่บ้านในตําบลบ้านยาง มี 1630 คน คนละ 356 ต่อปีต่อคนและทางด้านข้อมูลในด้านเชิงคุณภาพของกองทุนออมวันละบาท เป็นกองทุนลักษณะคล้ายๆประกันชีวิต คือหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกได้ กรณีนอนโรงพยาบาลเบิกได้วันละ 200 บาท สําหรับคนเฝ้าเบิกได้ 100 บาท และหากในกรณีเสียชีวิตเบิกได้ รายละ 10000 บาท แต่กองทุนออมวันละบาทนี้สามารถเบิกได้เฉพาะคนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนนี้เท่านั้น และยังมีกองทุนเงินล้าน  คนส่วนใหญ่ที่กู้จากกองทุนนี้ส่วนมากนําไปทําเกษตรแต่ประสบปัญหาการขาดทุนจึงทําให้ไม่มีเงินจะมาส่งคืน โดยชาวบ้านที่กู้เงินออกไปแต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเรียกเก็บเงินเหล่านี้กลับมาได้ ทั้งหมด บางหมู่บ้านคนในชุมชนยังคงคืนกลับมาบ้างแต่ในบางหมู่บ้านคนในชุมชนไม่สามารถจ่ายกลับมาคืนมาได้เลย จึงทำให้โครงการนี้ขาดเงินหมุนเวียนในกองทุน โดยความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากเป้าหมายนี้ที่ได้จากการที่เข้าไปสํารวจและสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและ ประชาชนในหมู่บ้านบุคคลเหล่านี้ขาดการบริหารจัดการทางการเกษตรและขาดให้ความรู้ในเรื่องการนำเงินที่กู้ไปใช้ในทางปฎิบัติ จึงทําให้ได้รับเงินจากกองทุนไปแต่ไม่สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายตามที่เงินกองทุนเงินล้านได้คาดหวังไว้ คือ กองทุนเงินล้านนั้นรัฐบาลอยากให้เงินกองทุนนี้ไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน แต่คนในชุมชนมีความรู้ไม่มากพอ จึงทําให้ขาดทุนและไม่สามารถจ่ายหนี้กองทุนเงินล้านคือหน่วยรัฐได้

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู