1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 ข้อมูลครัวเรือนของประชาชน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 ข้อมูลครัวเรือนของประชาชน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 ข้อมูลครัวเรือนของประชาชน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนมีนาคมนั้น เป็นการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลฟอร์ม01แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และฟอร์ม02แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  ซึ่งรายละเอียดการสำรวจจะเป็นข้อมูลครัวเรือน ปัญหาภายในชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลของหมู่1 5  9 10 18 และหมู่19

จากการลงพื้นสำรวจข้อมูลพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพเกษตรกรก็จะเป็นการทำนา การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นโค กระบือ และไก่

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของถนนที่ไม่เรียบ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ปัญหาไฟตามถนนหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ อาจเกิดเหตุอันตรายได้ในตอนกลางคืน และน้ำประปาหมู่บ้านไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ไหลไม่เป็นเวลา นำมาอุปโภคบริโภคไม่ได้

และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจในเรื่องของการอมรมวิชาชีพ โดยบอกว่าถ้าหากมีการจัดโครงการขึ้นจะเข้าร่วมอย่างแน่นอน

สำหรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไปได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจ้างงานในแต่ละเดือน และในช่วงกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดที่ผ่านมาไม่มีการจ้างงาน หรือมีการปลดพนักงานเกิดขึ้น ประชาชนส่วนที่ไปทำงานต่างจังหวัดต้องเดินทางกลับมาอยู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อรายได้ และการใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอย่างมาก ส่วนของอาชีพอื่นๆก็จะกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดี สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง 

ในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เช่น การแพร่ระบาด หรืออาการเบื้องต้น มีชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ทราบข้อมูล ทราบเพียงแค่ว่าต้องใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์เท่านั้น

จากการลงสำรวจพื้นที่สามารถสรุปได้ว่า อาชีพหลักในชุมชนคือรับจ้างทั่วไป และเกษตรกร คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ส่วนมากออกไปทำงานในตัวเมือง และต่างจังหวัด ทำให้ได้รับผลกระทบในช่วงการกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีทั้งส่วนที่รายได้ลดลง และส่วนที่ตกงาน มีรายได้น้อย ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตมาก เช่น รายรับ รายจ่าย หนี้สิน การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น และปัญหาในชุมชนพบว่าเป็นเรื่องสาธารณูปโภค การเข้าถึงน้ำสะอาด การเข้าถึงไฟฟ้าทั้งตามบ้านเรือนและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคมยังไม่เรียบร้อย และยังไม่ทั่วถึง

อื่นๆ

เมนู