ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้กรอกลงในเว็บตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ในบ้านยาง หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   

หมู่ 2 บ้านยาง เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของตำบลบ้านยาง มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้คนในหมู่ 2 นั้นประกอบอาชีพแม่ค้า รับจ้างทั่วไป และกรรมกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสถานที่ทำงานส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นการทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับบ้าน และมีเป็นเกษตรกรบ้าง แต่ไม่ถือว่าเป็นอาชีพหลัก เพราะผู้คนในหมู่ 2 มักทำนาปีหรือการทำนาตามฤดูปกติ เป้าหมายของการปลูกข้าวก็คือปลูกไว้บริโภคเองส่วนหนึ่งและขายให้โรงสีอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งบางหลังก็ขายข้าวเพื่อนำเงินไปจ่ายค่ารถเกี่ยว เงินทุนที่ใช้ในการทำนาบางหลังคาเรือนกู้ยืมบางส่วนและใช้ของตนเองบางส่วน ในส่วนของรายได้ของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนส่วนมากประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน รายจ่ายหลัก ๆ ที่ใช้ในครัวเรือนส่วนมากคือค่าใช้จ่ายในการซื้อยานพาหนะหรือการผ่อนรถ ค่าซื้ออาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและค่าน้ำค่าไฟ ในหมู่ 2 มีตลาดนัดชุมชน ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับหมู่ 3 และใกล้กับวัดโพธิ์ทองบ้านยาง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับคนในตำบล  ซึ่งพื้นที่แถวนั้นเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสัญจรไปมามากมาย และเป็นถนนที่ออกจากตำบลบ้านยางไปสู่อำเภอห้วยราช ในส่วนของแหล่งสร้างอาชีพและฝึกอาชีพของบ้านยาง หมู่ 2 ที่เป็นที่รู้จักในตำบลคือ กลุ่มแม่บ้าน ซึ่งกลุ่มแม่บ้านได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีคนทำงานหลัก ๆ เพียง 5 – 6 คน งานหลัก ๆ ที่ทำภายในกลุ่มคือการรับทำขนมไทย ทำพริกแกงส่งให้สถานที่ต่าง ๆ ตามออเดอร์ ส่วนวัตถุดิบนั้นส่วนมากรับจากคนในตำบลมาเสนอขายให้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กะทิ มะพร้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในตำบลอีกทางหนึ่ง ออเดอร์ที่กลุ่มแม่บ้านทำทุกวันคือ ขนมไทย เช่น ขนมต้ม ขนมตาล เป็นต้น สถานที่ส่งขายคือโรงพยาบาล และขายตามหมู่บ้าน บางครั้งมักมีออเดอร์ตามงานต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

   

   

แหล่งท่องเที่ยวของบ้านยาง คือ สวนน้ำเพลย์พาร์คและวัดโพธิ์ทองบ้านยาง ซึ่งสวนน้ำเพลย์พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. และวัดโพธิ์ทองบ้านยาง มีการจัดงานประจำปีคืองานวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อพา จัดวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีการทำบุญใหญ่ สอยดาว และมีมหรสพตอนกลางคืน

   

ความต้องการในการพัฒนาชุมชน ผู้คนส่วนใหญ่อยากให้มีการให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพ ได้สร้างอาชีพให้กับผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่ทำงานรับจ้างทั่วไปบางคนเพราะคนกลุ่มนี้จะทำงานตามที่มีผู้ว่าจ้าง  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาวิธีการจำหน่ายสินค้าอย่างมีหลักการและพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเอง 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู