1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

  ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบล บ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

   การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม คณะผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนและลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านยาง ซึ่งแบบสอบถามในลงพื้นที่สำรวจ คือ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านยางสืบต่อไป

   การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ในตำบลบ้านยาง ซึ่งหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้นมีหมู่11 บ้านหนองไผ่ ในการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสำรวจด้วยการแจ้งผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้ทราบถึงรายละเอียดของแบบฟอร์มสอบถามและของความร่วมมือจากผู้ใหญ่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบว่าจะมีการลงสำรวจเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการสำรวจ เมื่อได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านให้ทราบแล้วจึงทำการเดินสำรวจตามครัวเรือน

   จากการลงสำรวจผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงาน ผู้สูงอายุจะมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนที่ว่างงานเพราะได้รับผลกระทบจากCOVID-19 คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ส่วนมากออกไปทำงานในตัวเมือง และต่างจังหวัด ทำให้ได้รับผลกระทบในช่วงการกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีทั้งส่วนที่รายได้ลดลง และส่วนที่ตกงาน มีรายได้น้อย ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตมาก เช่น รายรับ รายจ่าย หนี้สิน การใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น และปัญหาในชุมชนพบว่าเป็นเรื่องสาธารณูปโภค การเข้าถึงน้ำสะอาด การเข้าถึงไฟฟ้าทั้งตามบ้านเรือนและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคมยังไม่เรียบร้อย 

   สุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามองว่าการเข้ามาช่วยฝึกทักษะสร้างสัมมาอาชีพให้แก่คนในชุมชนเป็นวิธีการแก้ไข้ปัญหาในระยะยาวที่จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน ในการสำรวจครั้งต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลบ้านยางที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู