ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ คือการตรวจวัดกรองอุณหภูมิทุกสัปดาห์ในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 07.30 – 08.30 น. และวันพฤหัสบดีเวลา 12.00 – 13.00 น.

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. 2 คน ในเดือนมีนาคมข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของภาพลักษณ์ เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินต้นฉบับเมื่อพบว่าข้อมูลมีความบกพร่องก็รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของภาพลักษณ์ อำเภอบ้านด่าน อำเภอห้วยราช ทั้งหมดจำนวน 5,028 แปลง

อื่นๆ

เมนู