1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 สำรวจแบบฟอร์มข้อมูลครัวเรือน  ปัญหาในชุมชนและผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 สำรวจแบบฟอร์มข้อมูลครัวเรือน  ปัญหาในชุมชนและผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 สำรวจข้อมูลครัวเรือน  ปัญหาในชุมชนและผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านายนิวัฒน์ เจียดรัมย์  เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน  ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 

งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนมีนาคมคือ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม01และ02 ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลครัวเรือนและผลกระทบจากโรคโควิด-19 และจากการลงพื้นที่ตำบลบ้านยาง ได้ข้อมูลครัวเรือนและปัญหาในชุมชน ดังนี้ 

อาชีพที่พบมากที่สุดคือรับจ้างทั่วไป มีเกษตรกรอยู่บ้าง และส่วนใหญ่ผลิตไว้บริโภคเองในครัวเรือน 

มีทั้งครัวเรือนที่ไม่มีปัญหาด้านอาชีพ และรายได้ กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และมีปัญหาหนี้สิน

ปัญหาชุมชน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จะมีปัญหาเรื่องน้ำ-ไฟยังไม่พอใช้ บ้างมีคุณภาพที่ไม่ดี ถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมยังไม่เรียบ 

สำหรับฟอร์ม02 เป็นการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าประชาชนที่ทำอาชีพรับจ้าง และค้าขายได้รับผลกระทบด้านรายได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากออกไปทำงานไม่ได้ และประชาชนที่มีความรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิดจะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ส่วนผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ได้ออกจากบ้านจะรู้สึกว่าไม่ได้มีผลกระทบมากนัก 

 

สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เกษตรกร ซึ่งทั้ง3อาชีพนี้ได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างมากในช่วงโรคโควิด-19 และปัญหาในชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่วนกลางของหมู่บ้าน และเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่เรียบร้อยอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

อื่นๆ

เมนู