ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมีนาคม จากโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาลัย ให้ลงพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจแบบฟอร์ม01และ02 ที่หมู่5 บ้านโนนสมบูรณ์ , หมู่9 บ้านตามั๊วะ , หมู่10 บ้านหนองไผ่ และหมู่18 บ้านลำดวน ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของโครงการ

ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่01และ02 ที่หมู่5 บ้านโนนสมบูรณ์ , หมู่9 บ้านตามั๊วะ , หมู่10 บ้านหนองไผ่ และหมู่18 บ้านลำดวน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชุมชนชานเมืองอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะชุมชนเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ผู้คนในตำบลทำงานในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ รายได้หลักจากการรับจ้างทั่วไป เกษตร และค้าขาย

จากการพูดคุยกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ อยู่อาศัยมานานหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุย ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงความเป็นมาและความต้องการของคนในชุมชนรวมถึงรายได้ขอคนในชุมชนด้วย หลังจากถามรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มา ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ตำบลบ้านยางเป็นตำบลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตร และค้าขาย ภายในตำบลยังมีกลุ่มแม่บ้านที่ทำน้ำพริกและพริกแกง ทำขนมไทยและการเพาะเห็ดที่ควรได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ารายได้ให้กับชุมชนรวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อช่วยเหลือในด้านจัดการกลุ่มวิสหกิจชุมชนหรือเพิ่มมูลค่าพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพและรายได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู