ED02 การวางแผนยกระดับสินค้าในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน เมษายน  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนั้นจะเป็นการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผนการยกระดับสินค้าในตำบลบ้านยาง โดยได้แบ่งทีมผู้ปฏิบัติงานเป็น 3กลุ่มเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านยางที่จะสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่า พัฒนาให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดได้ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้านั้นได้มองเห็นว่าในตำบลบ้านยางนั้นมีเกษตรกรที่เพาะเห็ดอยู่แล้ว แต่จะเป็นการเพาะเห็ดขายแบบสดๆ เท่านั้นยังไม่มีการแปรรูปที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้นได้  จะเห็นได้ว่าเห็ดนั้นสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย  จากกระแสตลาดในตอนนี้คนหันมาสนใจเรื่องสุภาพมากขึ้น การแปรรูปเห็ดจึงจะเน้นกลุ่มผู้บริโภคไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุภาพ จึงคิดว่าการทำเห็ดอบกรอบจะสามารถตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพได้ โดยจะทำเป็นเห็ดอบกรอบพร้อมซอสรสชาติต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแบรนด์ของเราเองขึ้นมามีการสร้างเรื่องราวความเป็นของผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการผลิต คิดค้นรสชาติ สูตรการอบ เลือกบรรจุภัณฑ์ คำนวณต้นทุน ทำให้สินค้ามีจุดเด่นและ ความแตกต่างจากแบรนด์อื่น และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทีมข้าพเจ้าได้คิดค้นกันขึ้นมาในที่ประชุมเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจากทั้งสามทีมเพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับสินค้าให้มีความเป็นสากลมากขึ้น สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังว่าการปฏิบัติครั้งนี้จะสามารถสร้างอาชีพและต่อยอดสินค้าของคนในตำบลบ้านยางให้มีความยั่งยืนขึ้นได้ ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู