ข้าพเจ้า นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทกพร. ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนเมษายน คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 6,478 แปลง พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คือ การตรวจวัดอุณหภูมิของชาวบ้านที่มาติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน การลงข้อมูลสารบบและอื่น ๆ

โดยรวมแล้วการปฏิบัติงานในเดือนนี้ มีปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อยคือในด้านของฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความล่าช้าบ้าง จึงทำให้การทำงานล่าช้าตามไปด้วย อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเรียบร้อยด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู