กระผม นายนราวัฒน์  สายเมือง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพืชในตำบลบ้านยางให้ได้มากที่สุด  กระผมจึงได้ลงพื้นที่สำรวจพืชต่างๆ เช่น มะพร้าว ต้นยาง ราชพฤกษ์ ต้นกล้วย ฝรั่ง เป็นต้น จากนั้นระบุพิกัดของพืช และสอบถามข้อมูลต่างๆของพืช จากเจ้าของหรือบุคคลใกล้เคียง

เปิดรูปภาพ       ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  ระบาด จึงต้องมีการประชุมผ่าน Google Meet ในที่ประชุม อาจารย์ได้แบ่ง กลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทำวีดีโอ และกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ กระผมได้รับมอบหมายงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ จำนวนสมาชิกมี 10 คนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันออกแบบโลโก้และได้มีการนำเสนอออกความคิดเห็นกัน และ มีโลโก้ประมาณ 6-7 แบบ ที่ให้สมาชิกในกลุ่มเลือก  จากนั้นจึงค่อยนำเสนออาจารย์ ผ่าน Google Meet ให้อาจารย์เลือกโลโก้และบรรจุภัณฑ์ คณะอาจารย์มีมติตรงกันได้เลือกบรรจุภัณฑ์และโลโก้เพียงอันเดียวจากนั้นคณะอาจารย์ได้แนะนำ การแก้ไขและเพิ่มเติมปรับปรุงบางจุดของโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เลือกกันไว้  ตรงไหนมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง อาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

  ไม่มีคำอธิบาย

 

 

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู